Historie

A/B HCØ`s historie

Steenwinkelsvej 13 hed tidligere Svanemosegårdsvej 20. I arkivet ligger papirer tilbage til oktober 1901, hvor Frederiksberg Stadsarkitekt har givet ejeren af denne matrikel lov til at få opført et spildevandsanlæg.

I 1923 udvides denne spildevandstilladelse til også at indbefatte et vandskyllende kloset i gården.

I 1929 bestilles en situationsplan over ejendommen H.C. Ørsteds Vej 53 med henblik på en omprioriteringssag.

 1. oktober 1935 køber Ejendomsaktieselskabet Richmond, underskrevet som køber af V. Henckel, matr. nr. 18aø og parcel matr.nr. 149a af kommunen. Dette er vores nuværende ejendomsareal på H.C. Ørsteds Vej 53 og 55 og nuværende Steenwinkelsvej 13 og 15, dengang stadig benævnt Svanemosegårdsvej.

Grunden er opmålt til at være 1571 m2. Arkitekt Henning Hansen skal stå for opførelsen af den nye beboelse.

 1. marts 1936: ”Til Dækning af Stadsinspektørens regning vedr. Matr.nr. 18 a/b… ”tilsender sagfører Carl Herforth, Amagertorv no.19 ”en check på kr. 390-75 øre, idet” sagføreren ”anmoder om, at Dokumenterne må blive ham godhedsfuldt tilstillet.”
 1. november 1942 ansøger restauratør Henning Olsen, Ørsteds Kro, H.C. Ørsteds Vej 55 om lov til indretning af to mødelokaler i den ene side af restauranten.
 1. januar 1943, hvor ejeren af ejendommen H.C. Ørsteds Vej 53 og 55 og Steenwinkelsvej 13 og 15 er grosserer P. Westergaard, modtages en godkendelse på udskiftning af kedel i varmekælderen.

December 1948 ansøges om opsætning af 1 stk. håndvask i Farsforretningen på H.C. Ørsteds Vej 53 efter forlangende fra Sundhedskommissionen ” idet der tilberedes Madvarer i Forretningen”.

 1. september 1950 modtages fra Frederiksberg Kommunes Tekniske Forvaltning udstedt Brugsattest vedr. H.C. Ørsteds Vej 53-55 ”istandsættelse af tagværket efter ildebrand.”
 1. juni 1955 ansøges af ejeren, nu Fru Westergaard, om at der må indrettes beboelsesrum i tagetagen H.C. Ørsteds Vej 53. Denne anmodning efterkommes ikke. 5. juli 1955 kommer afslaget: ”Ansøgning ikke imødekommet pga. bygningslovens §§ 15, 40 og 43.”
 1. juli 1957 foreligger en bygningsattest på indretning af biludstillingsvindue i den del af restaurationslokalet i H.C. Ørsteds Vej 53, som tidligere var mødelokale.

I februar 1961 får samme automobilhandler lov til at installere en håndvask i sit værksted.

 1. juni 1961 får ejeren lov til at slutte nedløbsrør på nybygget 19 m2 garage i gården til eksisterende spildevandssystem.
 1. august 1964 foreligger en bygningsattest vedr. installation af 2 oliefyr og en 8000 liters olietank i kælderen.

En klage modtages 24. april 1963 i byggesagsekspeditionen fra beboer i ejendommen, skuespillerinde Aase Ziegler, vedr. lugt fra viktualieforretning i ejendommen.

December 1973 afholdes tvangsauktion over ejendommen, som på det tidspunkt havde et matrikelareal på 1603 m2.

1982: Store energibesparende foranstaltninger med isolering af etageadskillelse mellem loft og beboelsesetagen, termostater på radiatorer m.m.

I starten af 1985 ønsker den daværende ejer af ejendommen ”Aktieselskabet, Det Kjøbenhavnske Reassurance-Compagni” at sælge sine udlejningsejendomme, heriblandt ejendommen H.C. Ørsteds Vej 53, 55 og Steenwinkelsvej 13 og 15. Som lovgivningen foreskriver skal lejerne i en ejendom, der sættes til salg tilbydes denne til den pris, som en anden given køber vil give. Der var en kort frist til at skaffe flertal for dette køb, idet sommerferien var lige om hjørnet, og da ville det være svært at få skaffet det nødvendige antal interesserede – men det lykkede. 10. oktober 1985 lå andelsbeviserne klar. Kun 2 lejere ønskede ikke at blive andelshavere, men ville forblive boende som lejere. Den sidste lejelejlighed er i efteråret 2015 solgt som andelslejlighed.

 1. oktober 1992: Byggetilladelse til indretning af beboerrum i kælderen med afløbsrist. Der blev bl.a. indrettet toilet med håndvask i kælderen samt køkkenvask i beboerrummet. Desuden dækkede tilladelsen også nyindretning af vaskeriet med installation af 2 stk. vaskemaskiner og 1 tørretumbler samt ny dør til cykelkælderen i den gamle kulkælder.
 1. marts 1995: Byggetilladelse til udskiftning af altaner, vinduer og dørpartier mod H.C. Ørsteds Vej og Steenwinkelsvej.
 1. august 1999 får ejendommen ibrugtagningstilladelse til etablering af ventilationsanlæg fra restauranten i stueetagen med afkast ført over tag gennem ventilationskanal ført på facaden mod gården.
 1. marts 2000: Der installeres en trappelift fra stuen til første sal i opgang 53.

September 2002: Altanprojekt mod gården startes op samt udskiftning af vinduer og døre.

2010: Tilladelse givet til forlængelse af udsugnings-/ventilationsrør fra restaurant, så det føres så langt op, at det ikke giver lugtgener på altanerne.

 1. juni 2011: Byggetilladelse til gårdprojekt modtaget. Sammenlægning af gårdene A/B HCØ og Ørnen med nedrivning af gammelt hegn og opsætning af nyt mod Hermeshallen og ejendommen nr. 17 på Steenwinkelsvej. Nyt cykelskur og barnevognsskur med græs på tag.

Rydning af asfalt og ny flisebelægning. Nyt trådhegn mod kælderarealerne.

 1. oktober 2015 blev gårdprojektet færdigmeldt, og den 7. marts 2016 modtog foreningen fra kommunen en ibrugtagningstilladelse.