Ansvar og forpligtigelser

Vedligeholdelse
Forsvarlig udvendig vedligeholdelse foretages af andelsboligforeningen. Den enkelte andelshavers ansvar vedrørende udvendig vedligeholdelse følger af vedtægterne § 10.

”Indvendig vedligeholdelse af andelslejlighederne påhviler de enkelte andelshavere. Indvendig vedligeholdelse omfatter ikke alene hvidtning, maling og tapetsering men også vedligeholdelse og fornyelse af gulvbrædder, loftpuds, indvendige døre og alt lejlighedens udstyr, herunder el-ledninger, el-kontakter, toiletter, vaske, vandhaner, vandrør og gasledninger.” jf. vedtægternes § 10.

Andelsboligforeningen sørger for vedligeholdelse og fornyelse af lejlighedens forsyningsledninger og fællesinstallationer indtil disses individuelle forgreninger til/i de enkelte andelslejligheder.

Spørgsmålet om hvorvidt det er andelsboligforeningen eller andelshaver, som skal bekoste vedligehold af ejendommen eller boligen, er reguleret i foreningens vedtægter.

Forandringer
En andelshaver er ikke berettiget til at foretage forandringer inde i boligen, med mindre forandringen er anmeldt skriftligt for bestyrelsen senest 5 uger inden den bringes til udførelse. Bestyrelsen kan gøre indsigelse, og iværksættelsen af forandringen skal da udskydes, indtil der er opnået enighed med bestyrelsen, eller det er fastslået, at indsigelsen var uberettiget, jf. vedtægternes § 11.

Håndværkere
Det står den enkelte andelshaver frit for at vælge hvilken håndværker, man ønsker at anvende. Såfremt der er tale om vedligeholdelse som betales af andelsboligforeningen, se oven for, skal håndværkere fra håndværkerlisten benyttes, med mindre andet aftales konkret med bestyrelsen. Se håndværkerliste LINK

Bestyrelsen anbefaler, at andelshaver gemmer kvitteringer og dokumentation for udført arbejde af håndværkere til senere brug, fx ved salg af andelsbolig. Se yderligere under ”A/B HCØ’s værdigrundlag” her Værdigrundlag